Akta Pemuliharaan Hidupan Liar 2010

User Rating: 4 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Inactive
 
Penetapan Tarikh Permulaan Kuat Kuasa Akta Pemuliharaan Hidupan Liar 2010 [Akta 716]
Bermula daripada tarikh 28 Disember 2010, Akta Pemuliharaan Hidupan Liar 2010 [Akta 716] adalah dengan ini telah mula berkuatkuasa sebagaimana yang telah disiarkan di dalam warta P.U. (B) 545 bertarikh 27 Disember 2010. 
 
Peruntukan Peralihan
Dengan yang demikian, Seksyen 136 Akta menghendaki, mana-mana orang yang pada tarikh permulaan kuat kuasa Akta ini, sedang mengusahakan suatu aktiviti yang Akta ini terpakai baginya hendaklah dalam tempoh enam (6) bulan dari tarikh permulaan kuat kuasa Akta ini, memohon bagi suatu lesen, permit atau permit khas di bawah Akta ini, mengikut mana-mana yang berkenaan.
Tempoh peralihan ini akan tamat pada 27 Jun 2011. Selepas tempoh peralihan ini tindakan undang-undang akan dikenakan kepada sesiapa yang masih tidak mempunyai lesen, permit atau permit khas sepertimana yang dikehendaki di bawah Akta ini.
Permohonan lesen, permit atau permit khas bolehlah dibuat di pejabat PERHILITAN negeri-negeri yang berhampiran. Maklumat bagi alamat semua pejabat negeri-negeri boleh diperoleh di dalam Laman Web Rasmi Jabatan.

Print